Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Plačevanje programov

Znižano plačilo
Ceno programov predšolske vzgoje predlaga vrtec, določi in sprejme pa jo Občina Tolmin. Stroške programa krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka (v nadaljnjem besedilu: starši), občina v skladu s 24. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur. list RS, št. 62/2010) in Ministrstvo za šolstvo in šport za drugega in vsakega naslednjega otroka vključenega v vrtec, skladno s 77. in 78. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, Ur. list RS, št. 40/2012) in ostalo veljavno zakonodajo.

Znižanje plačila vrtca staršem določi Center za socialno delo na podlagi Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev: subvencija vrtca. Vlogo vložite pri centru
za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče oz. kjer večina oseb dejansko prebiva (če imajo stalno oz. začasno prebivališče na različnih naslovih). Upravičencu pripada pravica za znižano plačilo vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila (subvencije), vrtec izstavi račun v višini polnega plačila 77 %cene programa. Starši so dolžni poravnati račun v roku 8 dni od izpostavitve računa za pretekli mesec, sicer jim vrtec zaračuna zakonite zamudne obresti.

Cene vzgojno varstvenih storitev so objavljene na oglasnih deskah vrtca.

V poletnih mesecih julij in avgust starši plačujejo vrtec na podlagi navodil Občine Tolmin in so objavljena na oglasnih deskah vrtca. Za mesec julij in avgust so starši, katerih otroci bodo v poletnih mesecih obiskovali vrtec dolžni plačevati program vrtca, glede na število dni, ki jih bo otrok prebil v vrtcu. Če otrok vrtca v poletnih mesecih ne obiskuje, starši nimajo obveznosti za plačilo.

Otroci iz drugih občin plačujejo ceno programa v mesecu juliju in avgustu po navodilih njihovih občin.

Za daljšo odsotnost otroka zaradi bolezni se plačilo poleg odbitka stroškov prehrane dodatno zniža za 50 % ostalih stroškov (režije), če traja daljša odsotnost
strnjeno najmanj 20 dni, ko vrtec dela.

Daljšo odsotnost zaradi bolezni otroka morajo starši dokazati z zdravniškim potrdilom. (Sklep Občine Tolmin z dne, 17.3.2015).

Zapri