Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN
Prekomorskih  brigad 1, Tolmin
Odgovorna uradna oseba: Martina Kenda, prof. razrednega pouka
Datum prve objave kataloga: 15.12.2008
Datum zadnje spremembe: 31.12.2018
Katalog dostopen na spletnem naslovu: www.vrtec-tolmin.si
Druge oblike kataloga Tiskana oblika,
Dostopna na upravi vrtca Tolmin, Prekomorskih brigad 1, Tolmin

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI TOLMIN :

DOMEN PETELIN univ.dpl.prav

E- pošta: info@kurikulum.si

Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2.1  Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

 

Delovno področje: predšolska vzgoja

VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin je javni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je  ustanovila Občina Tolmin. Njegova temeljna naloga je pomoč staršem pri celoviti
skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Izvaja javno veljavni program KURIKULUM ZA VRTCE (1999)

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 • Centralna stavba Tolmin, Prekomorskih brigad 1, 5220 Tolmin; tel. 05/38 90 790
 • Zunanja enota Volče, Volče 97/c, 5220 Tolmin;

tel. 05/381 10 12

 • Zunanja enota Volarje, Volarje 54, 5220 Tolmin;

tel. 05/388 15 36

 • Zunanja enota v OŠ Franceta Bevka Tolmin;

Tel. 051 609 901

Organigram organa
 • UPRAVNO GOSPODARSKI SEKTOR

↓                               ↓                          ↓

Uprava Vzdrževalna služba Kuhinja
Ravnatelj vrtca Hišnik Glavni kuhar
Tajnik VIZ Perica Kuhar
Računovodja Čistilka Kuharski pomočnik
Spremljevalec gibalno oviranih otrok

b) STROKOVNO- SVETOVALNI SEKTOR

Svetovalni delavec Organizator zdravstveno higienskega režima Organizator prehrane

c) PEDAGOŠKO-STROKOVNI SEKTOR

vzgojitelj-organizacijski vodja Vzgojitelj
  Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja
 

2.2  Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Martina Kenda, prof. razrednega pouka, ravnateljica
Prekomorskih brigad 1, 5220 Tolmin
Telefon 05/38 90 791
Fax 05/38 90 799
E-pošta: vrtec.tolmin@guest.arnes.si
 

2.3  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi http://zakonodaja.gov.si/
Predpisi lokalnih skupnosti http://www.tolmin.si/
Predpisi EU http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_chp/rps_chp_2.html
 

2.4  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: http://www.mss.gov.si/index.php?id=72
http://www.tolmin.si/
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_chp/rps_chp_2.html
 

  • Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • letni delovni načrt vrtca
 • finančni načrt
 • letno poročilo
 

2.6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • postopki sprejema otrok v vrtec
 • sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših
 

  • Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št.100/2005 in 25/2008) in drugi veljavni predpisi s področja VIZ:

 • zbirka podatkov vpisanih in vključenih otrok
 • zbirka podatkov-evidenca plačil staršev
 • zbirka podatkov o otrocih, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti(Ur.l. RS, št. 40/2006) in drugi veljavni predpisi z delovnega področja:

 • zbirka podatkov delavcev,
 • evidenca plač in drugih osebnih prejemkov
 • evidenca o poškodbah pri delu

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007 in 36/2008):

 • zbirka podatkov o članih organov zavoda

Podatki o evidencah se pridobivajo na podlagi vlog, lahko pa tudi po uradni dolžnosti.
Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

2.8  Seznam drugih informativnih zbirk podatkov

Seznam zbirk
 • Publikacija VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
 • Kronika vrtca
 • zloženke:
  • Prvič v vrtec (SVS),
  • Priporočilo staršem ob vstopu otrok v vrtec,
  • Svetovalna služba v vrtcu,
  • Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni

 

 

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Odlok o ustanovitvi VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin,
 • Pravila VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin,
 • Poslovnik sveta VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin,
 • Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov VVZ Ilke Devetak Biganmi Tolmin,
 • Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin,
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin,
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin,
 • Pravilnik o računovodstvu v VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin,
 • Pravilnik o popisu VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
 • Izjava o zdravju in varnosti pri delu z oceno tveganja,
 • Register tveganj
 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Dostop preko spleta: www.vrtec-tolmin.si

Fizični dostop:
Na lokaciji VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, Prekomorskih brigad 1, 5220 Tolmin v času uradnih ur vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure, ob sredah do 15.00 ure.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: dostop je mogoč skozi glavni vhod stavbe. V prostore uprave, kjer omogočimo vpogled v dokumente javnega značaja.

Po telefonu: 05/38 90 790

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov Naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih:

 • o vpisu otrok,
 • o prostih mestih v vrtcu,
 • o ceni programa vrtca,
 • o dejavnostih za otroke, ki niso vključeni v vrtec,
 • o obogatitvenih programih

 

Martina Kenda, prof.razrednega pouka
ravnateljica

Zapri