Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Inovacijski projekt: Igralne urice  angleščine in slovenščine
V projekt so vključeni otroci najstarejših oddelkov. Otroci doživljajo in spoznavajo tuj jezik skozi umetnost, igro, zabavo. Dejavnost poteka enkrat tedensko. V šolskem letu 2015/16 smo uricam angleščine dodali še urice slovenščine za vse otroke, ki jim je slovenščina tuj jezik. Potekajo enkrat tedensko. V okviru rednega programa, vsakodnevno dajemo velik poudarek jezikovnim spretnostim in govornim zmožnostim vseh otrok.

Malček bralček, pravljična torbica …
V program so vključeni starejši otroci. Skupaj z vzgojiteljico obiskujejo knjižnico, si izposodijo knjige ter jih skupaj ali doma s starši preberejo. Pravljice ali pesmice predstavijo svojim vrstnikom. Namen projekta je okrepiti zavest o pomembnosti branja in pripovedovanja pravljic.

Eko vrtec
Projekt je namenjen načrtovanemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju, varovanju zdravja, graditvi medsebojnih odnosov ter skrbi za okolje in naravo.

Turizem in mladi
Cilj projekta je motivirati otroke, strokovne delavke in starše, da spoznajo svoj kraj in njegove posebnosti, soustvarjati utrip domačega kraja, predstaviti svoj kraj
in spoznati druge kraje v Sloveniji in izven naših meja.

Zeleni nahrbtnik
Je okoljevarstveni projekt s ciljem motivirati predšolske otroke, da sami razmišljajo o naravi in okolju, v katerem živijo, da skozi igro in svoji stopnji razumevanja primerno spoznajo okoljevarstvene probleme, nanje opozarjajo in iščejo rešitve. Prispeva k obogatitvi vsebin že uveljavljene okoljske vzgoje.

Varno s soncem
Preventivni program izvajamo v sklopu nacionalnega programa javnega zdravja. Osnovni cilj programa je otroke in starše seznaniti z nevarnimi posledicami izpostavljanja delovanju sončnih žarkov in možnosti samozaščite.

Pomahajmo v svet
Je mednarodni projekt, preko katerega otroke med seboj povezujemo preko video omrežja, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Med seboj se spoznavajo skozi program “Pet prstov”, ki vsebuje pet tem. Vsak mesec se spoznajo z novo. Namen projekta je, da otroke navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, starejših…

Korak k sončku
Otroci spoznavajo drugačnost: najprej med sabo, potem drugačnost med narodi, drugačnost zaradi bolezni ter poškodb in tako krepijo spoznanje, da je vsaka oseba dragocena, nenadomestljiva in vredna spoštovanja.

Zapri