Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

 • Javni vrtec je svetovnonazorsko nevtralen.
 • V vrtcu poskrbimo za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, ki jih zastopajo starši, oz njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu starši).
 • Otrokom, vključenim v javni vrtec, zagotavljamo možnost optimalnega razvoja ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost in telesno ter duševno konstitucijo. Optimalen razvoj vključuje tudi možnosti poglobljenega razvoja na določenem področju.
 • V organizaciji življenja in dela v vrtcu omogočamo vsem otrokom enake možnosti z upoštevanjem individualnih razlik in pravice do izbire in drugačnosti. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.
 • Starši imate pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite  zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. Z informacijami, ki jih posredujete o družini ali otroku, ravnamo odgovorno in ostanejo zaupne narave.
 • Pravico imate do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini. Pri tem morate upoštevati meje svojega soodločanja in ne smete posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
 • Starše spoštujemo kot primarne vzgojitelje, ki nosijo polno odgovornost za vzgojo svojih otrok.
 • Starše sprotno obveščamo o otrokovem razvoju. Dajemo jim popolno možnost soodločanja o vseh vprašanjih v zvezi s njihovim otrokom.
 • Pričakujemo, da se boste zanimali za otrokov razvoj in da boste sodelovali z delavci vrtca v dobro otroka.
 • Praviloma otroka ob prihodu in odhodu iz vrtca spremljate starši, v kolikor to ni mogoče, pa od vas (staršev) pisno pooblaščena oseba starejša od 10 let.
 • Starši, otroka predajte strokovni delavki osebno in ga ne puščajte samega v garderobi ali celo pred vrtcem.
 • Ob vključitvi oz. prihodu otroka v vrtec opozorite vzgojiteljico na otrokove zdravstvene ali druge posebnosti (vročinske krče, laringitis, alergije …). V zvezi s
  tem oddajte vzgojiteljici pisna navodila. Prav tako obvestite vzgojiteljico o nalezljivih boleznih otrok.
 • Če otrok v vrtcu zboli, ste starši dolžni priti ponj v najkrajšem času. Pričakujemo, da ste na tel. številki dosegljivi oz. da nas v nasprotnem primeru čim prej pokličete.
 • Priporočamo, da sporočate spremembe naslova ali telefonske številke doma ali v službi.
 • Upoštevajte navodila in obvestila na oglasnih deskah.
 • Zaželjeno je, da ima otrok v vrtcu rezervno oblačilo (saj se otroci lahko zmočijo ali pa jim je vroče). Obleka otroka naj bo UDOBNA, igralna, da se bo otrok lahko sproščeno gibal in ne bo večje škode, če se umaže..
 • Otroci naj ne prinašajo v vrtec dragocenih in drugih predmetov, ki bi lahko ogrožali varnost in zdravje otrok (nakit, frnikole, nevarni predmeti …).
 • Spoštujte sprejete dogovore povezane s poslovnim časom, finančnimi obveznostmi in izbranim programom.
Zapri