Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Osnovo za načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela črpamo iz Kurikuluma za javne vrtce, ki je nacionalni dokument. Specifičnost dela v našem vrtcu je metodologija Korak za korakom. To je izvedbena varianta kurikula, ki jo je potrdil Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje. Posebnost programa so: igralnice so urejene v kotičke, otroci si samostojno izbirajo dejavnosti. Vključeni so v načrtovanje, realizacijo in refleksijo. Učijo se kritičnega mišljenja, reševanja problemov, kreativnosti, iznajdljivosti. Poudarjeno je sodelovanje s starši.

Pomembno je sodelovanje odraslih z otroki in sodelovanje med otroki. Otrokom je omogočena visoka stopnja aktivnosti. Dejavnosti je dovolj, da otroci lahko izbirajo. Trudimo se, da bi bilo učenje za otroke smiselno in sodelovalno, da se učijo drug od drugega. Osnovna dejavnost je igra, preko katere se otroci učijo individualno, v manjših ali večjih skupinah.

V naše vzgojno-izobraževalno delo vnašamo sodobne principe in tehnike aktivnega učenja, skrbimo za bogato učno okolje, spodbujamo odprto komunikacijo.

Vzgojno delo v oddelkih načrtujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice. Pri tem upoštevata razvojne značilnosti in posebnosti otrok, interese in pobude otrok in staršev ter posebnosti okolja. Vsako leto posebej pripravita letni delovni načrt oddelka, ki ga uskladita tudi z interesi in potrebami staršev. Otrokom so nudene možnosti odločanja, izbire dejavnosti, sooblikovanja učnega okolja in vzgojnih vsebin.

Programi glede na trajanje

  •  Dnevni program traja od šest do devet ur dnevno v okviru poslovnega časa vrtca.
  • Poldnevni program traja od štiri do šest ur dnevno – do kosila.

Oblikovanje oddelkov

Oddelke v vrtcu oblikujemo glede na starostna obdobja:

  • prvo starostno obdobje (1–3 let),
  • drugo starostno obdobje (3–6 let).

Otroci so razporejeni glede na starost v:

  • homogene oddelke – otroci v starostnem razponu enega leta (leto rojstva);
  • heterogene oddelke – otroci od 1. do 3. leta in otroci od 3. do 6. leta;
  • kombinirane oddelke – otroci I. in II. starostnega obdobja
Zapri